Piatok

16.06.2017 10:48

M/ Opakovanie učiva 2.ročníka

     Usporiadanie čísel do 100, porovnávanie, sčítanie a odčítanie, slovné úlohy /výpočet, odpoveď/, geometria-bod, priamka, úsečka.

     Precvičovať podľa malého zošita.

     PZ-str.58/dokončiť za DÚ

SJ/ Opakovanie učiva 2.ročníka

      Rozlišovacie znamienka, rozdelenie hlások, určovanie počtu slov vo vete, rozdeľovanie slov na slabiky, doplňovanie  y/ý, i/í,, druhy viet

     Precvičovať podľa malého zošita.

      U-O troch trpaslíkoch -str.105-ústne, Rozprávame rozprávku-str.106-ústne